các biện pháp phòng cháy

Tìm hiểu các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Tìm hiểu các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Cách ly chất cháy với nguồn lửa, nguồn nhiệt với máy móc thiết bị với các khâu hoạt động sản xuất có khả năng sinh nhiệt, gây cháy. NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHAY VÀ CHỮA CHÁY CƠ BẢN A. BIỆN